≡ Menu

Опазване на пещерите и обучението на пещерняци

Опазването на пещерите е в зависимост от уважението към тях и от обучението на пещерняците в посока на запазване на всяка една пещера в състояние, възможно най-близко до първоначалното, без отпадъци и замърсители, надписи и повреди. Осъзнаването на важността на тази проблематика трябва да бъде неразделна част от образованието на пещерняците.

Възможно е различни организации с образователна цел да имат предпочитания към пещерите в ролята им на тренировъчни маршрути, без да премислят други, по-щадящи природата алтернативи. Само организираните групи за обучение често пропускат темата за същността и опазването на пещерите. Водачите и инструкторите от школи и центрове с разностранна дейност, които не са преди всичко пещерняци, може дори да се изненадат от един основен принцип, формулиран от британската Харта на пещерните водачи: “Основна грижа трябва да са едновременно безопасността на групата и запазването на една уязвима среда”.

Ето и някои други извадки от въпросната Харта и от удостоверенията на британските инструктори по пещерно дело, които важат с пълна сила и за всяка клубна проява:

•    Уважението към пещерите, пропастите и минните галерии трябва да е водещо начало в дейността на всеки инструктор по пещерно дело, включително преценката кога обектът не бива да се посещава, за да бъде запазен. Инструкторите би трябвало не само по всяко време да дават красноречиви примери, но и да са способни да провеждат в рамките на дейността си обучение по необходимостта от нежно отношение към подземната природна среда.
•    Водачът трябва да е наясно с елементите на природната среда, които ще бъдат изложени на риск при едно неподходящо водачество.
•    Водачът трябва да е в състояние да оказва достатъчно силен контрол върху групата за избягването на ситуации, носещи опасност от увреждане на природната среда.
•    Инструкторът (водачът) е адвокат на пещерното дело при отношенията си с другите пещерняци и начинаещи и трябва да ги убеди, че това е така.
•    Водачите трябва да показват разбиране по специфичните за конкретните маршрути въпроси относно опазването им.
Какво още може да направи всеки пещерняк за благото на запазването на пещерите?
•    Не носете с вас излишни неща, които, случайно или не, могат да замърсят пещерата – бонбони, дъвки, салфетки и пр.
•    Пушенето под земята води до влошена видимост, дразни прилепите, а фасовете са замърсител на пещерата.
•    При всички експедиции с начинаещи пещерняци преди влизане в пещерата проведете с тях разговор от сорта на “какво очаквате да видите вътре” и им посочете максимално допустимото въздействие по време на проникването, примерно с фразата “изнасяйте само снимки, оставяйте само стъпки”. При наличието на нежни подови образувания или наноси дори оставянето на стъпки е недопустимо.
•    Дейността по опазването на пещерите изглежда като дълъг списък от забрани, но може да придобие и положителен вид посредством разговори относно боклуците, надписите, повредите и т.н. и посредством носенето при всяко проникване на полиетиленова торба, тъй като попътното събиране на някой и друг отпадък често се превръща в цялостно почистване на пещерата. Надписите в пещерите като че се само разпространяват, но носенето на четка за почистването им не е трудно.

С едно изречение – ако често посещавате пещери, защо не си дадете “почивка”, като организирате едно почистване?

На всички, минали покрай местата за паркиране в близост до пещери, трябва да им е ясно, че и там не е място за отпадъци – носете си ги в къщи. Водачите трябва да поемат отговорност за поведението на групата си – отработеният карбид, изнесен от пещерата и оставен на входа или около мястото за паркиране, си остава замърсител на природната среда и петно върху репутацията на пещерняците, затова го слагайте в торбичка и го изхвърлете чак в къщи.

Като заключение по-долу са изброени 12 напътствия от една брошура по опазването на пещерите, издадена от Националната пещерна асоциация на Великобритания:

•    Непохватността може да унищожи пещерни образувания;
•    Съблюдавайте маркираните с ленти маршрути – те са маркирани, за да се запази пещерата;
•    Никога не оставяйте отпадъци или отработен карбид в пещерата – това замърсяване унищожава пещерния живот;
•    При проникване бъдете добър пример за останалите и ги убедете да го следват;
•    Търсете помощта на специалисти за регистрирането на всичко ново, на което може да се натъкнете.
•    Водачът с чувство за отговорност не води начинаещи там, където те случайно биха могли да нанесат щети.
•    Вандализъм е повреждането на вторичните образувания, глинените подове, синтровите езера и др. – предотвратявайте го.
•    Уведомявайте регионалния ви пещерен съюз или национална федерация за проекти, които биха могли да доведат до увреждане или разрушаване на пещери.
•    Не смущавайте живота в пещерите, особено прилепите; не нарушавайте останки, които може да са с археологическа стойност.
•    Започвайте инициативи за полагане на грижи за пещерите и мините – събиране на отпадъци, почистване от надписи и пр.
•    Предлагайте помощта си на други, които са поели инициативи, свързани с опазването на пещерите и мините.
•    ПЕЩЕРИТЕ И МИННИТЕ ГАЛЕРИИ СА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО НИ БОГАТСТВО – ПОМАГАЙТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО ИМ!
Нека всички ние – пещерняците – се стремим преди всичко към начин на действие, който минимизира увреждането на подземните кухини, и по този начин да позволим на следващите след нас поколения пещерняци да изпитат това, което сме изпитали ние.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!